زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
کار غدد زهري در زنبور کارگربلافاصله بعد ازبلوغ شروع شده و حداکثر توليد آن 2-3 هفته ادامه مي يابد اما ساخته شدن تمامي اجزاي زهر در يک زمان انجام نمي شود. همچنين بين مقدار گرده موجود در طبيعت و توليد زهر رابطهء مستقيم وجود دارد به گونه اي معمولا" در فروردين و ارديبهشت توليد زهر افزايش مي يابد. و در زنبوران توليد زهر در اثر تحليل غدد زهري کاهش مي يابد .
نظرات کاربران
UserName