زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
ساختمان نيش زنبور عسل : در زنبورهاي کارگر و ملکه نيش اندام تخمريزي تغيير شکل يافته اي است که بصورت يک اندام دفاعي مي تواند از بدن زنبور بيرون بياييد . علاوه بر اين نيش ملکه در مکانيسم استقرارمستقيم تخم در داخل حجره ها نقش دارد. نيش بطور کلي از تغيير شکل پوست هاي حلقه هاي 8 و9 شکمي بوجود مي آيد.طول نيش در زنبور عسل mm5-6 بوده که داراي 14-16 دندانه يا خار مي باشد که پس از فرورفتن آن به داخل بدن مانع خروجش مي شود.
نظرات کاربران
UserName