زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
سيستم ترشح زهر در زنبور عسل : اين سيستم از يک غدهء کوچک بازي و يک غدهء کوچک اسيدي تشکيل شده است . زهر از اين دو غده ترشح شده و به داخل کانالهاي زهر جريان مي يابند. غدد زهري بسيار پيچيده و منشعب هستند . اجزاي سازندهء زهراز سلولهاي ترشحي ترشح و توسط کانالهاي فرعي به کانال اصلي و ازآنجا به کيسهء زهر هدايت مي شوند.
نظرات کاربران
UserName