زنبوري روي گل در حال مکيدن شهد آن
ملكه تخمهايي به وزن هر كدام ?/0 ميلي گرم مي گذارد،يعني وزن ????عدد آن فقط يك گرم مي شود .اين تخمها ??ساعت(?روز)پس از گذاشته شدن باز شده و لارو سفيد رنگ هلالي شكل به وزن ?/? ميلي گرم از آن خارج مي گردد.لارو مزبور از غذاهاي فراواني كه فوري به وسيله زنبورهاي پرستار در اطرافشان گذاشته ميشود به سرعت عجيبي رشد مي كند،بطوري كه ??? ساعت بعد از تولد از تخم وزنش ??? برابر ،يعن ??? ميلي گرم مي شود. وي براي اينكه بتواند اين ازدياد حجم  فوق العاده را ممكن سازد چهار بار (يعني روزي يك بار)در همين مدت پوست مي اندازد.
نظرات کاربران
UserName