زنبوري روي گل در حال مکيدن شهد آن
از هر سه گرم شهدي كه زنبور عسل از روي گلها جمع آوري مي كند .در كندو آنرا غليظ و تبديل به  يك گرم عسل مي نمايد.براي غليظ كردن شهد هاي جمع آوري شده در روز ،زنبور عسل آنرا پس از غروب آفتاب دوباره از داخل شان ها(سلول ها)مكيده و وارد كيسه عسلي اش ميكند.در آنجا كمي از آبش را جذب ومقداري دياستاز بر رويش اضافه نموده داخل شانها مي گذارد.زنبور بعدي آنرا مكيده و همين عمل را تكرار ميكند.اين كار آنقدر ادامه مي يابد كه عسل غليظ شده در آنجا انبار شده و حمل پس از پر كردن آن سرش را با موم مي پوشانند.
نظرات کاربران
UserName