زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
يوناني هاي قديم از عسل و موم براي تهيه انواع غذاها استفاده مي کردند.بعدها،نيش زنبور براي درمان بسياري از بيماري ها استفاده شد.سقراط و کنفوسيوس از اين روش براي درمان بيماران استفاده مي کردند.به خاطر آگاه شدن مردم از اثرات بد داروها،مردم رو به درمان هاي طبيعي آوردند.مطب هاي زيادي براي درمان با نيش زنبور در چين گشايش يافت و به سرعت اين روش درماني در اروپا و آمريکاي شمالي رايج شد.زنبور درماني يکي از انواع آپي تراپي مي باشد که در اين نوع ،توليدات زنبور براي درمان به کار مي رود.در اين نوع درمان از گرده افشاني  توسط زنبور،موم،عسل خالص و .غذاي مورد مصرف توسط نوزادهاي زنبور ها استفاده مي شود.
نظرات کاربران
UserName