زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن از نزديک
بطور کلي دفع فضولات زنبورهاي کارگر و نرها در خارج از کندو انجام مي گيرد.عمل دفع فضولات در بهار و تابستان و پائيز و بطور کلي در شرايط آب وهوايي مناسب بطور عادي و با فواصل کوتاه انجام مي گيرد.معمولا دفع فضولات همراه با ساير اعمال چراي زنبور انجام مي شود ولي در مواقعي که شرايط آب و هوائي نامناسب و موقعي که زنبور براي مدت طولاني مجبور به عدم چرا مي شود فضولات آنها در رکتوم آنها باقي مانده و بصورت فشرده نگهداري مي شود.گاهي در طول زمستان ممکن است چندين روز يا هفته ها زنبور نتوانند فضولات خود را دفع کنند.در مواقعي که زنبورها صرفا براي دفع فضولات خود از کندو خارج مي شوند،اقدام به انجام پروازهاي کوتاهي در اطراف کندو کرده و ممکن است حداکثر ده ها متر از کندو فاصله بگيرند و در حين انجام  پرواز فضولات خود را دفع کنند. ولي در مواردي که جهت چراي در مزارع و باغات خارج مي شوند و تواما فضولات خود را دفع مي کنند ممکن است صدها متر نيز از کندوي خود دور شوند.
نظرات کاربران
UserName