زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
وقتي مسئله ي مالکيت عسل در ميان باشد زنبوران عسل،کمتر به مالکيت آن احترام ميگذارند.طبيعت به زنبور عسل آموخته است که در همه جا در جستجوي غذا باشد و وقتي غذا را پيدا کرد خود را مالک آن مي داند.زنبور عسل در جستجوي ماده ي شيرين،چون عسل،شهد،آب شکر،شيره ي ميوه جات برخورد نمايد آنهارا جمع آوري ميکند.در بعضي مواقع که در طبيعت شهد کم ميشود زنبور عسل سعي مي کند به کلني هاي ديگر دست برد بزند. اغلب کلني هاي قوي کلني هاي ضعيفرا مورد حمله قرار مي دهند.
نظرات کاربران
UserName