دو زنبور روي گلهاي زرد
فعاليتهاي زنبور عسل در  حدود درجات معيني امکان پذير است.بعبارت ديگر فعاليت طبيعي زنبور در حدودC10تا C38  امکان پذير مي باشد و در ماوراء آن کم کم فعاليتهاي طبيعي متوقف ميگردد مگر  ندرتا" براي انجام فعاليت بخصوصي مثلا" آوردن آب و يا دفع فضولات ولي مجموعه زنبورها که بصورت توده در داخل کندو زندگي ميکنند قادرند درجه حرارت داخل توده را تنظيم و در حد مطلوبي ثابت نگه دارند.
نظرات کاربران
UserName