زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
در اغلب موارد نيش زدن زنبور باعث تورم و درد در محل به خاطر يک واکنش سمى غيرحساسيتى به زهر زنبور مى شود. واکنش هاى حساسيتى به نيش زنبور ممکن است خفيف باشد و با درد و قرمزى موضعى پوست همراه باشد. در عين حال ممکن است واکنشى عمومى تر به همراه تورم، کهير و قرمزى باشد که دو مفصل را در برمى گيرد.در موارد شديدتر ممکن است کل بدن دچار تورم شود، تورم عروقى منتشرشده ، اشکال تنفس و آنافيلاکسى شديد با شوک و سقوط فشار خون به وجود مى آيد. واکنش آلرژى نسبت به سم زنبور در طول ده دقيقه پس از گزيده شدن به وجود مى آيد.
نظرات کاربران
UserName