زنبوري روي گل سفيد و صورتي در حال مکيدن شهد آن
کمي بعد از اينکه ملکه جفتگيري کرد، توجه کارگران نسبت به ملکه بيشتر مي‌ شود. درهر جا که ملکه قرار گيرد حلقه‌اي از کارگران که اعضاي آن مرتب تغيير مي‌کند، تشکيل مي‌گردد. زنبورهاي کارگر جوان اقدام به تغذيه ملکه مي‌کنند و بدن او را بوسيله شاخکهاي خود لمس نموده با دهان مي‌ليسند تا مواد مترشحه ملکه را دريافت کرده بين ساير زنبورها تقسيم کنند. ملکه هنگام تخمگذاري در روي شانه‌ها ، روي قاعده مشخصي حرکت مي‌کند. ابتدا سر خود را وارد تک تک سلولها نموده آنها را آزمايش مي‌کند و سپس تخمي در آن قرار مي‌دهد. براي اين منظور ، شکم خود را خم کرده انتهاي آن را داخل سلول مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName