زنبوري روي گل زرد
فصل پرورش نوزادان زنبور در شرايط آب و هوايي معتدل ، به مقدار کم ، از اواسط ديماه شروع شده مرتب توسعه مي‌يابد و اوايل ارديبهشت به حداکثر خود مي‌رسد. در صورتي که شرايط اجازه دهد، فعاليت توليد مثل آنها ، به همين وضع ، تا اواخر خرداد ماه ادامه پيدا مي‌کند و از آن به بعد رو به نقصان مي‌گذارد. در ماههاي آبان و آذر فعاليت زاد و ولد بکلي متوقف مي گردد. نژادهاي مختلف زنبورعسل از اين حيث داراي خصوصيات متفاوت هستند. هنگامي که توليد مثل کلني در حداکثر توسعه خود مي‌باشد، يک ملکه ممکن است 1500 تا 2000 تخم در روز بگذارد.
نظرات کاربران
UserName