دو زنبور روي گل نارنجي که يکي در حال مکيدن شهد آن است
زنبورها به راسته نازک بالان تعلق دارند. اغلب داراي 4 بال هستند ولي بعضي از آنها بال ندارند. بالها کوچک و غشايي و داراي چند رگبال است. هنگام پرواز بالها با يکديگر در هر طرف مي‌پيوندد. حشرات ماده داراي اندام تخم‌گذارند و اين اندام براي اره کردن ، خراشيدن يا نيش زدن مي‌باشد. لاروها شبيه کرم درخشنده و گاهي فاقد پا هستند. شفيره‌ها معمولا در داخل پيله هستند. دگرديسي آنها کامل است. عده‌اي از اين جانوران زندگي اجتماعي و بعضي زندگي انفرادي دارند. بعضي لاروهاي آنها به حالت انگلي زندگي مي‌کنند. اين راسته داراي دو زير راسته است: رها شکمان و بسته شکمان.
نظرات کاربران
UserName