دو زنبور روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن از نزديک
لب تحتاني زنبور عسل تبديل به خرطوم شده و ضمايم حسي - بي (Cabialplas) در اطراف آن قرار دارد. مايع شهد در اثر عمل مکنده حلق به درون چينه‌دان بزرگ يا معده عسل (Money Stomash) کشيده مي‌شود. چهار لب مثلثي دريچه‌اي را درست مي‌کند و از ورود عسل به معده جلوگيري مي‌کند. بجز موقعي که جهت تغذيه مورد نياز است. روده زنبور عسل باريک و دراز است. و تقريبا به 100 لوله کوچک ، مالپيکي اتصال دارد و روده راست ، بزرگ است و به مخرج ختم مي‌شود. در انتهاي بدن سوزن وجود دارد که فقط در کارگرها و ملکه‌ها ديده مي‌شود. حس بويايي در زنبوران عسل بسيار قوي و تيز است و چشم‌ها داراي تعداد فراواني واحدهاي بينايي است و داراي مغز نسبتا بزرگ است: زنبوران عسل قادر به تشخيص رنگ قرمز و سياه از هم نمي‌باشند.
نظرات کاربران
UserName