زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن از نزديک
در آيه 69 سوره "نحل" ، دومين ماموريت زنبورعسل را قرآن بيان مي‌فرمايد: "ما به او الهام کرديم که سپس از تمام ثمرات تناول کن و راههايي که پرودگارت براي تو تعيين کرده ، به راحتي بپيما." سرانجام ، آخرين مرحله ماموريت آنها را بصورت يک نتيجه ، اين چنين بيان مي‌کند،" از درون زنبوران عسل ، نوشيدني مخصوص خارج مي‌شود که رنگ‌هاي مختلفي دارد." نهفته است، جالب اين که دانشمندان از طريق تجربه به اين حقيقت رسيده‌اند که زنبوران به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه ، عمل مي‌کنند که خواص درماني و دارويي گياهان کاملا محفوظ مانده و به عسل منتقل مي‌شود. و در ماجراي برنامه زندگي زنبوران عسل و ارمغاني که آنها براي جهان انسانيت مي‌آورند، که هم غذاست و هم شفا و هم درس زندگي ، نشانه روشني از عظمت و قدرت پروردگار است، براي جمعيتي که مي‌انديشند.
نظرات کاربران
UserName