زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
مطالعات و بررسي هاي دانشمندان زيست شناس نشان مي دهد که حداقل 150 ميليون سال است که موجوداتي بنام زنبور عسل (Honey Bee) در جهان زندگي مي کنند. آنها براي زماني که گلها و گياهان به خواب زمستاني مي روند و ديگر شهدي براي تغذيه زنبورها ندارند در درون کندوهاي خود اقدام به درست کردن عسل مي کنند. ميزان عسل توليدي آنها معمولآ بيشتر از آن مقداري است که خودشان نياز دارند از اين رو اغلب انسان خود را شريک آنها در استفاده از اين فرآورده طبيعي مي کند.
نظرات کاربران
UserName