زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
زنبورها چهره? شاخصي در اساطير داشتند و به عنوان الگويي براي جامعه? بشري بودند. به عنوان مثال در عهد باستان در خاور نزديک، اين حشره به عنوان پلي به عالم اموات شناخته ميشده و در تزيين مقبره‌ها طرح اين حشره استفاده ميشده است. با وجود اينکه اين حشرات نيش دردناکي دارند ولي از جايگاه بالايي نزد انسانها برخوردار هستند. دليل اين جايگاه به احتمال زياد بخاطر سودمندي در گرده‌افشاني و توليد عسل و همچنين شهرت آنها به عنوان موجودي کوشا ميباشد. اين حشره به طور منظم در تبليغات براي اجناس بکار گرفته ميشود.
نظرات کاربران
UserName