زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
در سال ???? شخصي بنام ام.ماگنان در فرانسه کتابي به نام Le vol des insectes را نوشت و در آن مطرح نمود که پرواز اين حشرات را با محاسبات علمي نميتوان توضيح داد زيرا نسبت بال به بدنشان بسيار کوچک است و اين حشرات بر اساس قانون پسار نميتوانند پرواز کنند. شخص ديگري نيز بنام آندره لاگو به طور عملي اين فرض را امتحان نمود و نتايج بررسي نيز نشان ميداد اين حشرات نبايد توان پرواز داشته باشند. اين تصور در واقع تصور غلطي بود، زيرا پرواز اين حشرات نقيض قانون پسار در گازها است ولي پرواز اين حشرات را ميتوان با قوانين مکانيکي توضيح داد، همانطور که بالگردها نيز با اين قوانين به پرواز در مي‌آيند.
نظرات کاربران
UserName