زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
بسياري از زنبورها داراي نيش هستند که در انتهاي بدنشان وجود دارد. اگر اين حشرات بترسند و يا گيج يا عصباني شوند، از نيششان استفاده ميکنند. پس از اينکه يک زنبور کارگر نيش مي‌زند پس از مدت کوتاهي مي‌ميرد، ولي زنبورهاي ديگر و همچنين زنبورهاي وحشي ميتوانند بارها نيش بزنند. بعضي از مردم به نيش زنبور بسيار حساسند و حتي گاهي نيش زنبور باعث مرگ آنها نيز ميشود.
نظرات کاربران
UserName