زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
همانند ديگر حشرات بدن زنبور را ميتوان به سه قسمت تقسيم‌بندي کرد: سر، سينه (قسمت مياني) و شکم (که در پشت قرار دارد.) همچنين مانند ساير حشرات زنبورها داراي ? جفت پا و ? جفت بال هستند. اکثر زنبورها بدنشان پر از کرک است و رنگ بدنشان زرد و سياه يا نارنجي و سياه است. بسياري از زنبورها داراي نيش هستند که در انتهاي بدنشان وجود دارد. اگر اين حشرات بترسند و يا گيج يا عصباني شوند، از نيششان استفاده ميکنند.
نظرات کاربران
UserName