زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
زنبور عسل از راسته نازک بالان (Hymenoptera) است. زنبور عسل قسمت‌هاي دهاني جونده و مکنده ، هر دو را داراست. دگريسي آن کامل است و بطور دسته جمعي زندگي مي‌کند و شامل سه دسته هستند. 1- ملکه (Queen) که تخم مي‌گذارد. 2- نرها (prones) کارشان فقط بارور کردن ملکه‌هاي جديد است. 3- کارگرها (Worker) که ماده عقيم هستند و اغلب متعددي دارند. کندوي زنبور عسل يا به صورت جعبه‌هاي مکعبي به ابعاد 50cm که کندوي modern مي‌گويند و يا به بصورت سبد که کندوي بومي مي‌گويند.
نظرات کاربران
UserName