زنبوري روي گل بنفش
تعيين منشا دقيق زنبوردرماني مشکل است و مي تواند به عقب ،به مصر باستان،يونان و چين بازگردد.استفاده از عسل و ساير محصولات زنبور مي تواند به هزاران سال پيش برگرد و خواص درماني آن در متون مقدس زيادي آمده است که بيشتر در ارتباط با فوايد تغذيه اي استفاده از محصولات زنبور هستند نه استفاده از سم زنبور. بيشترين تحقيقات مدرن درباره ي زنبوردرماني،مخصوصا سم زنبور،با تلاش‌هاي يک پزشک به نام Phillip terc آغاز شد.او درباره ي رابطه ي عجيب بين نيش زنبور و روماتيسم در 1888 گزارش داد.معروفيت تازه تر در طول 60 سال گذشته مي تواند به يک زنبوردار از ورمونت ايالات متحده به نام charles Mraz بازگردد.
نظرات کاربران
UserName