زنبوري روي گل سفيد
باغداران و کشاورزان به خوبي از نقش زنبور عسل در باروري گياهان و افزايش محصولات کشاورزي آگاه هستند و به همين علت هيچ گاه در اجاره دادن باغ‌هاي خود به پرورش دهندگان زنبور عسل ترديد نمي‌کنند وبدين وسيله سعي مي‌کنند که ميزان توليد محصولات خود را دوبرابر سازند. جمع آوري شهد - گرده - آب - بره موم - پاسباني از کندو - توليد عسل - رسيدگي به ملکه - پرورش نوزادان - رسيدگي به کندو و پاکيزه‌گي آن از بيشترين وظايف زنبورهاي کارگر مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName