زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
نيش زنبورهاي ماده خاردار بوده و طول آن در حدود ? ميلي متر مي‌باشد. به خاطر وجود همين خارها پس از نيش زدن و ورود زهر به بدن موجوداتي که ساختار گوشتي دارد نيش در پوست گير کرده و موجب جدا شدن کيسه زهر از زنبور مي‌شود. و پس از چند دقيقه زنبوري که نيش زده خواهد مرد. زنبورهاي نر در کندو تنها وظيفه بارور نمودن ملکه را دارند و داراي نيش نمي‌باشند. داراي سر و بال‌هاي بزرگ مي‌باشند. توانايي جمع‌آوري شهد و گرده را نداشته و ?? روز زنده مي‌مانند. زنبور نر در حجره‌هاي بزرگ‌تري نسبت‌به زنبورهاي کارگر پرورش مي‌يابند. تخمهاي بارورنشده ملکه به زنبور نر تبديل مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName