زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
جنسيت زنبورهاي کارگر ماده بوده. طول بدن آن‌ها ? ميليمتر مي‌باشد. در يک کندوي قوي با بيش از ?? قاب، حدود ?? هزار زنبور کارگر وجود دارد. زنبورهاي کارگر با اينکه ماده هستند توانايي بارور شدن ندارند. ولي در صورت نبودن ملکه در کندو مي‌توانند تخم ريزي کنند. که در زنبورداري ماده تخم‌گذار گفته مي‌شود. نيش زنبورهاي ماده خاردار بوده و طول آن در حدود ? ميلي متر مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName