موش صحرايي
موش صحرايي يا رات نوع جونده? ميان‌جثه و دم‌دراز از خانواده? موش‌سانان است. دو گونه? موش صحرايي براي انسان بسيار شناخته‌شده‌اند؛ موش صحرايي سياه (Rattus rattus) و موش صحرايي قهوه‌اي Rattus norvegicus که در بسياري از شهرها زندگي مي‌کنند. اين جونده کوچک به استثناء زمان کوتاهي که استراحت مي کند بقيه اوقات را به طور دايم به دنبال غذا مي گردد موش صحرايي در اطراف زمينهاي قلمرو زندگيش با استفاده از راهروهاي بلند در داخل چمنها سفر مي کند و حتي ممکن است تونلهاي با عمق کم حفر کند اين حيوانات چابک همچنين براي پيدا کردن غذايشان از بوته ها و درختان کوتاه بالا مي روند موش صحرايي ماده در لانه هاي ساخته شده از چمن که در زير درختان افتاده مسدود شده و يا در سوراخهاي زير زميني زايمان مي کند.
نظرات کاربران
UserName