مارمولکي راهراه
مارمولک‌ها دمي نازک و جداشدني دارند. به نوعي نقطه ضعف بسياري از مارمولک‌ها، دم آنهاست که خيلي زود جدا شده و باعث گيج شدن مارمولک مي‌شود. دم مارمولک به حفظ تعادل و حرکت او کمک مي‌کند و محل ذخيره چربي است. در صورتي که زياد عمر کنند، برخي از آنها مجددا دم در مي‌آورند. دم مارمولک به حفظ تعادل و حرکت او کمک مي‌کند و محل ذخيره چربي است. در صورتي که زياد عمر کنند، برخي از آنها مجددا دم در مي‌آورند.
نظرات کاربران
UserName