مارمولک سياه و زرد
تغذيه مارمولک‌ها متنوع است. بيشتر گونه‌هاي کوچک حشره‌خوار و گونه‌هاي ديگر گياه‌خوارند. به عنوان مثال، ايگوناهاي دريايي جزيره گالاپاگولس جلبک‌هاي آويزان از صخره‌هاي مرطوب را مي‌خورند. مارمولک‌هاي خاردار همه چيز خوارند. برخي از انواع بزرگ اين حيوان مانند سوسمار عظيم‌الجثه گوشتخوارند و حيوانات کوچک را که شامل مارمولک‌ها نيز مي‌شود، مي‌خورند. برخي نيز با بو کشيدن، طعمه خود را از زير خاک پيدا مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName