مارمولکي شبيه اژدها
مارمولك ها در دنيا از اندازه دو سانتي متر ( گكوهاي پلنگي ) تا حدود 5/3 متر ( اژدهاي كومودو) ديده مي شوند و نبايد مارمولك هايي مانند اژدهاي كومودو را كه داراي اندازه درشتي هستند با تمساح  و كروكوديل اشتباه گرفت . از آنجايي كه مارمولك ها از بند پايان تغذيه مي كنند ، بنابراين يكي از فاكتورهاي طبيعي كنترل كننده جمعيت بندپايان به حساب مي آيند . در نتيجه از لحاظ اكولوژيكي در هرم انرژي داراي ارزش بالايي هستند . انسان با از بين بردن مارمولك ها از چرخه طبيعت به واقع يكي از فاكتورهاي اصلي را حذف مي كند.
نظرات کاربران
UserName