عروس دريايي
عروس دريايي داراي ساختار زيبايي هستند، به همين جهت عروس دريايي ناميده مي‌شوند. عروس دريايي ، در اعماق متوسط دريا زندگي مي‌کند و بين ?? تا ?? سانتيمتر قطر دارد و بدني چتر مانند و شفاف ژلاتيني دارد. قطر بدن در مرکز چتر و در حاشيه لبه‌ها ، نازک است و تعدادي تانتاکول در لبه دارد. دهان چهار گوش در قسمت وسط بدن قرار دارد که به يک حلق لوله‌اي با مقطع ? گوش وصل مي‌شود و انتهاي حلق به معده ختم مي‌گردد که داراي ? جيب شعاع است. معده چهار قسمتي است و از اين قسمتها ، لوله‌هاي گوارشي يا معدي منشا گرفته و به صورت مجراي شعاعي حلقوي قرار گرفته و مواد غذايي را به قسمتهاي مختلف مي‌رسانند. در اطراف دهان ? بازوي دهاني وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName