منظره درختان در حال غروب
درخت يک گياه بزرگ چوبي ديرپاست. از بلنداي درختان نمي توان تعريف مشخصي ارايه داد ولي روي‌هم‌رفته درختان در بزرگسالي دست کم ? متر بلندا دارند. در ساختار يک درخت معمولاً شاخه‌هايي وجود دارند که به يک تنه بزرگ پيوند دارند. در سنجش با ديگر گونه‌هاي گياهي و جانوري، درختان زندگي ديرپايي دارند. گونه‌هايي از درختان بيش از ??? متر قد مي‌کشند و برخي درختان نيز چند هزار سال عمر مي‌کنند. درختان از عناصر مهم چشم‌انداز طبيعي، باغ‌سازي و محوطه‌سازي هستند.
نظرات کاربران
UserName