پرواز پرندگان در غروب
پَرَنده يا مرغ به جانوراني که بدني پوشيده از پر دارند و خونگرم مي‌باشند گفته مي‌شود. بيشتر پرندگان توانايي پرواز دارند. در رده‌بندي جانوران، پرندگان از مهره‌داران به‌شمار مي‌روند. پرندگان مهره‌داراني هستند خون‌گرم با پوشش پر و تخم‌گذار، در اين موجودات زائده‌هاي حرکتي قدامي به صورت بال تغيير شکل يافته و زائده‌هاي حرکتي خلفي براي راه رفتن، نشستن و يا شناکردن سازگاري يافته‌است.
نظرات کاربران
UserName