کوهستاني پوشيده از برف
به سرزميني که کوه فراوان داشته باشد کوهستان يا کوهساران گفته مي‌شود. به زنجيره‌اي از کوه‌هاي به‌هم‌پيوسته، رشته‌کوه گفته مي‌شود. کوه زميني نسبتاً بلند است که در يک منطقه گسترده‌است و عموماً بلندتر و شيب‌دارتر از تپه است. کوه‌ها ??? آسيا، ??? آمريکاي شمالي، ??? اروپا، ??? آمريکاي جنوبي، ??? استراليا و ?? آفريقا را پوشانده‌اند و روي هم رفته ??? خشکي‌هاي زمين را شامل مي‌شوند. اما از هر ?? نفر يک نفر در کوه‌ها زندگي مي‌کند. همه رودخانه‌هاي مهم جهان از کوه‌ها سرچشمه مي‌گيرند و بيش از نيمي از آبي که انسان‌ها نياز دارند از کوه‌ها به دست مي‌آيد.
نظرات کاربران
UserName