کره زمين ساخته شده از کلاف
زمين سومين سياره در منظومه? شمسي است که در فاصله? حدود ??? ميليون کيلومتري از ستاره‌ي خورشيد قرار دارد. فاصله? زمين تا خورشيد به گونه‌اي است که شرايط محيطي‌ي آن قابليت زيستن را به موجودات زنده? کربني مي‌دهد. تاکنون زمين تنها سياره‌اي بوده است که وجود حيات در آن ثابت شده است. زمين سياره‌اي است سنگي با مقدار قابل توجه‌اي آب سطحي. جو زمين ترکيبي است از نيتروژن (حدود هشتاد درصد)، اکسيژن (حدود بيست درصد) و چندين گاز ديگر.
نظرات کاربران
UserName