والپيپر يک ميکروفن با ملوديهاي موسيقي
ميکروفون دستگاه يا حسگري است که صدا را به جريان الکتريسيته تبديل مي‌کند. ميکروفون (به شکل محاوره اي مايک ناميده مي شود(/ ma?k /) وسيله اي است که صوت را به الکتريسيته و نيز حسگري است که صوت را به سيگنال‌هاي الکتريکي تبديل مي‌کند . در سال 1876، اميل برلاينر نخستين ميکروفون را اختراع کرد که به عنوان فرستنده ي صدا در تلفن‌ها به کار برده شد. امروزه بيشتر ميکروفون‌ها از سيستم‌هاي القاي الکترو مغناطيسي( ميکروفون‌هاي پويا ( ديناميک )) ، تقيير گنجايش خازني ( ميکروفون‌هاي خازني ( کندانسر )) ، تنش پيزوالکتريسيته و سوار سازي ( مدولاسيون ) نوري براي توليد سيگنال الکتريکي از امواج مکانيکي بهره مي برند .
نظرات کاربران
UserName