تصويري از پلي و درختي ميان خشکي و دريا
بيابان سرزمين گسترده‌اي است که به‌نوعي از منطقه خشک و کم‌باران در جغرافياي کره زمين گفته مي‌شود و به خاطر بارندگي ساليانه کم داراي پوشش گياهي کمي است. از مهم‌ترين مشخصات صحراها بارش کم‌باران، کم بودن پوشش گياهي و اختلاف زياد دماي روزانه است. در واقع صحرا به نواحي اطلاق مي‌شود که با کمي رطوبت، موجودات زنده و تغيير شديد دماي شب و روز مشخص مي‌شوند. و دريا، پهنه بزرگي از آب شور است که با اقيانوس يا به عبارتي به آب‌هاي آزاد راه داشته باشد. واژه? دريا همچنين به برخي از درياچه‌هاي بزرگ نيز اطلاق شده است مانند درياي خزر و درياي مرده (بحرالميت). در گويش فارسي دري افغانستان و تاجيکستان و ديگر نقاط آسياي ميانه واژه دريا به معناي رود بکار مي‌رود (نمونه: رودخانه‌هاي سيردريا، آمودريا).
نظرات کاربران
UserName