والپيپر چند رنگ با حبابهاي کوچک و بزرگ
رنگ زماني ظاهر مي‌شود که فرکانس نوري در محيطي متناسب شدت گرفته و متظاهر گردد. رنگ عليرغم خصوصيات ايجاد انگيزه، هوس، شادماني، ساختاري و حتي تهيجي، داراي خصوصيات سوزاننده و برنده نيز هست. هر رنگ داراي خصوصيات منحصر به فرد درماني و تعادل بر انگيزي است. يکي ديگر از خصوصيات رنگ‌ها اين است که مي‌توانند تا اعماق نيروي ادراک و شعور ما نفوذ نمايند.
نظرات کاربران
UserName