تصويري از يک سبزه زار زيبا
دو نوع علفزار وجود دارد كه عبارتند از: 1- علفزارهاي گرمسيري : همه سال داغ با فصل هاي مرطوب و باران هاي سيلابي است. بين مدار رأس السرطان و مدار رأس الجدي قرار دارد. بعضي وقت ها دشت بي درخت ناميده مي شود. 2- علفزارهاي معتدل : تابستان هاي داغ و زمستان هاي سرد دارد. درجه تبخير بالا است چنان كه باران كمي به خاك غني مي سازد. در شمال مدار رأس السرطان و جنوب مدار مدار رأس الجدي واقع شده است.
نظرات کاربران
UserName