والپيپر نارنجي و قرمز
رنگ نارنجي با مشخصه بسيار شاخص و ساده خود، سمبل نشاط و شادماني و از طرفي نشانه دانش و آگاهي است. اين رنگ احساسات اجتماعي بودن و شدن را افزايش داده و فعاليتهاي اجتماعي را در افراد تقويت مي‌بخشد. و رنگ قرمز به نهايت روح افزا و جان بخش است. اين رنگ به لحاظ داشتن خصوصيات خود باعث مي‌گردد که چاکراها به حرکت بيفتند. چاکراها محلهايي هستند که در بدن انسان به وفور وجود داشته و انرژي هاي لازم از طريق آنها وارد بدن شده و يا از آن خارج مي‌گردند. ما بايد توجه داشته باشيم که اين مراکز و نقاط با بدن فيزيکي ما هيچ ارتباطي نداشته و تاثيراتي در حرکات و عمليات فيزيکي ما ندارند و تنها در شرايط تاثير گذاري و يا تاثير پذيري روحي ما انسانها کار برد دارند. رنگ قرمز به سبب داشتن انرژي شديد در خود باعث مي گردد که تحريکات و احساسات فيزيکي و عوامل و اسباب فيزيکي خود را بيدار سازد و همين بيداري آنها را به شدت به فعاليت وا مي‌دارد.
نظرات کاربران
UserName