تصوير هنري از يک قطره شبنم
تصوير واقعا هنري از يک قطره شبنم بر روي برگ چمن که تصوير کوچکي از چمنزار در ان انعکاس پيدا کرده است اين تصوير واقعا هنري و يک کار کاملا حرفه اي است اين عکس از مجموعه عکسهاي برتر ماه نوامبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) گرفته شده است . قطرات شبنم در اثر متراکم شدن بخارآب موجود در هوا به وجود مي‌آيند. هواي پيرامون ما داراي مقداري بخار آب است که ما به آن رطوبت مي‌گوييم. هواي گرم در مقايسه با هواي سرد رطوبت بيشتري دارد. در طول شب، وقتي بخار آب موجود در هواي گرم با سطح سرد اجسامي مانند برگ گياهان، سنگ‌ها و غيره برخورد مي‌کند، به صورت قطرات ريز آب متراکم مي‌شود. اين قطرات ريز آب، همان شبنم‌اند
نظرات کاربران
UserName