عکس هوايي از ساحلي در مکزيک
عکس هوايي از ساحل Mazatl?n در مکزيک اين عکس از مجموعه عکسهاي برتر ماه نوامبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) گرفته شده است ساحل منطقه تماس بين دريا و خشکي‌ است. اصطلاح ساحل براي مساحت بين حداکثر مد و پايه پرتگاه‌هاي ساحلي در سواحل مرتفع و براي نواحي واقع بين حداقل جزر و بالاترين مرز پيشروي امواج طوفان نيز به کار مي‌رود.در مناطقي چون خاور آمريکا عرض سواحل بيشتر و در نواحي درياي مديترانه،عرض سواحل کم است. عواملي چون رسوب‌گذاري،فعاليت آتشفشاني،مرجان‌ها و تغييرات سطح آب درياها در پيدايش انواع سواحل مؤثرند اما عواملي چون موج،جزر و مد،جريان دريايي،يخچال طبيعي و باد نيز پيوسته سواحل را تغيير مي‌دهند. برخي سواحل هموار و پست هستند؛ در حالي که در برخي ديگر صخره وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName