تصوير زيبا از يک لاکپشت
تصوير جالب از يک لاکپشت در زير آب که تصوير برداري از زاويه پايين باعث شده که سطح آب همچون يک آينه عکس لاکپشت را منعکس کند و اين باعث ايجاد يک تصوير بسيار جالب شده است مجموعه عکسهاي برتر ماه مي 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي باشد.لاک‌پشت‌ها جزو جانوران خون‌سرد هستند. لاک پشتان آبي عموماَ در آب و لاک پشتان زميني در خشکي زندگي مي کنند.اين حيوانات توسط پوسته استخواني که با پولکهايي سخت و بزرگ پوشيده شده ، محافظت مي شوند . اين حيوانات ، دندان ندارند ، در عوض آرواره هايشان داراي لبه اي سخت مانند منقار پرندگان است . لاک پشتان آبي از گياهان و حيوانات تغذيه مي کنند ، اما لاک پشتان زميني تنها از گياهان تغذيه مي کنند. هر دو جانور توسط تخمگذاري بر روي زمين توليد مثل مي کنند. بيشتر لاک پشتان دريايي شناگران نيرومندي هستند . آنها معمولاَ هزاران کيلومتر از جاييکه سر از تخم در آورده اند ، شکم خود را سير مي کنند ، اما براي آشيانه سازي و تخمگذاري به همانجا باز مي گردند . براي انجام اين کار ، مجبورند مسافتهاي غير قابل باوري در اقيانوسهاي آزاد طي کنند . دانشمندان رد بسياري از لاک پشته
نظرات کاربران
UserName