يکي از وروديهاي بازار اصفهان
يکي از وروديهاي بازار اصفهان در ايران ، بازار اصفهان يکي از قديميترين و بزرگترين بازارهاي خاورميانه مي‌باشد . ژان شاردن فرانسوي از «بازار قيصريه و بازار بزرگ اصفهان با سردر عالي و تزئينات آجرهاي چيني ( کاشي‌کاري ) و سکوهاي وسيع ( از ) سنگ يشم و سماق که ( بر آن‌ها ) جواهرفروشان و زرگران انواع و اقسام زيورآلات و جواهرآلات و سکه‌هاي کمياب را به فروش مي‌رساندند» ، ياد کرده است . امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به بازار عريان منتهي مي‌شود اين بازار را به مناسبت مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع ، بازار نظاميه يا نظام الملکي نيز گفته‌اند و تا نيم قرن پيش رشته‌هاي طولاني و متعددي اين بازار را به بازارهاي دروازه طوقچي و بازار غاز و ميدان وصل مي کرده است. از انشعابات ديگر آن ، بازار ريسمان و مدرسه کاسه گران است . مجموعه آثار تاريخي ديگري مانند مدرسه ملا عبدالله ، مسجد جارچي باشي، مدرسه صدر ، مدرسه نيماورد و کاروان سراهايي از عهد صفويه و قاجاريه مانند کاروان سراي مخلص، گلشن و تيمچه ملک و بسياري کاروان سراها و تيمچه‌هاي ديگر و حمام‌هايي از عصر صفويه بر اهميت تاريخي مجموعه معماري
نظرات کاربران
UserName