نماي موتور اتومبيل Mazda-5_2011
نسل جديد اتومبيل هاي مزدا تحت عنوان Mazda 5، براي اولين بار درسال 2005 به عنوان يک خودروي چند کاره ( C- MAV) توليد و عرضه شد .
نظرات کاربران
UserName