نماي داخلي کنسول اتومبيل Mazda-5_2011
از اولين حضور اتومبيل Mazda 5 در سال 2005 تاکنون حدود 500000 نفر در سراسر جهان مالک آنند؛ که از اين تعداد حدود 175000 نفر تنها در اروپا هستند .
نظرات کاربران
UserName