سوء قصد صهيونيست‌ها به يک پيرمرد فلسطيني در هنگام خواب
عمر القواسمي در يورش پيش از سحرگاه جمعه سربازان اسرائيلي در خواب به ضرب گلوله کشته شد. سبحيه، همسر مقتول، گفت: "من سرگرم نماز خواندن بودم که سربازان اسرائيلي وارد خانه ما شدند. من نمي دانم چطور در را باز کردند. يکي از سربازها دستش را گذاشت روي دهان من و سر لوله تفنگ را گذاشت کنار سرم. من بهت زده بودم. آنها نگذاشتند که من حرف بزنم. از آنها پرسيدم چه کرديد؟ گفتند ساکت شو."
نظرات کاربران
UserName