تصويري از يک گندم زار پر از با شاخه هاي گندم
ساقه در گندم از تغيير شکل هر يک از پنجه ها به وجود مي آيد. ساقه ها توخالي و داراي گره هستند و در محل گره ها به حالت اسفنجي و توپر در مي آيند که به ساقه حالت مقاوم در برابر شکستگي را مي دهند. ارتفاع متوسط ساقه 130 سانتي متر است و تعداد گره ها بسته به شرايط محيط و خاک متفاوت هستند و به رنگ سبز مي باشند که در جريان فتوسنتز نيز دخالت مي کنند.
نظرات کاربران
UserName