نماي سيستم فرمان و صندلي هاي جلوي اتومبيل Infiniti-QX_2012
طراحي لوکس و انعطاف پذير صندلي هاي (چرم ) اتومبيل Infiniti QXبه گونه ايست که نشستن در اتومبيل مذکور راحتي نشستن در خانه را تداعي مي کند .
نظرات کاربران
UserName