دلفين سياه
دلفين سياه گونه‌اي از خانواده نهنگ‌هاي خليج فارس مي‌باشد که رنگ تيره بدن وي را از ساير گونه‌هاي اين خليج جدا ميسازد رنگي بين خاکستري تيره مايل به سياه البته بسياري از دلفين‌ها پس از مرگ رنگ پوست را با اين رنگ تعويض مي‌کنند که شايد موجبات اشتباه را هم فراهم کند. دلفين سياه به دندان‎هايي با قطر بيش از ?? ميليمتر مجهرند که به نوعي در برخي موارد حمله اين‎گونه به ديگر دلفين‎ها را فراهم مي‎آورد اما عمدتاً به علت سرعت کمتر در قياس با ساير هم گونه‌ها ناکام مي‌ماند. از نقطه نظر پراکندگي در اکثر درياهاي گرم و معتدل جهان از جمله خليج فارس يافت مي‌شود. همچنين وزني معادل ?تن و طولي بين ? تا ?متر و زمان باروري ?? ماه و زادآوري بچه دلفيني معادل ? متر از ديگر ويژگي هاي اين گونه محسوب مي‌شود..
نظرات کاربران
UserName