برف نوردي
بَرف يکي از ريزش‌هاي آسماني و نيز نام پوششي است که از آن بر زمين تشکيل مي‌گردد. وقتي هواي گرم به بالاي آسمان صعود مي‌کند، بخار آب را هم همراه خودش به بالا به داخل آسمان مي‌برد. در بالاي آسمان بخار آب سرد شده و قطره‌هاي آب دور ذره‌هاي ريز گرد و غبار موجود در هوا تشکيل مي‌شود. مقداري از بخار آب هم به شکل کريستال‌هاي ريز يخ منجمد مي‌شود که قطره‌هاي آب سردشده را جذب مي‌کند. قطره‌ها به شکل کريستال‌هاي يخ منجمد شده و کريستال‌هاي بزرگ‌تري را تشکيل مي‌دهد که آن‌ها را برف‌ريزه مي‌نامند. برف‌ريزه‌ها به هنگام سنگين‌شدن، پايين‌تر مي‌آيند.
نظرات کاربران
UserName